1. Photo: Aleksander Salski
    Make up: Magdalena Lach
    Hair: Gor Duryan