1. Photo: Jakub Plesniarski, Kasia Bobula

    Make Up:  Magdalena Lach

    Hair: Rafal Zurek